Rekrutacja

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW DO PSM I st. w Miastku Pobierz Wniosek o przyjęcie do szkoły Pobierz Druk zaświadczenia lekarskiego 1. Szkoła prowadzi rekrutację: 1) do klasy I cyklu sześcioletniego dla kandydatów, którzy w danym roku kalendarzowym kończą co najmniej 5 lat oraz nie więcej niż 8 lat, na instrumenty: fortepian, skrzypce, gitara, saksofon, flet, trąbka, akordeon, perkusja; a) przyjęcie dziecka, które w danym roku kalendarzowym kończy 5 lat jest możliwe pod warunkiem dostarczenia opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej o psychofizycznej dojrzałości dziecka do podjęcia nauki szkolnej; 2) do klasy I cyklu czteroletniego dla kandydatów, którzy w danym roku kalendarzowym kończą co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat, na instrumenty: fortepian, skrzypce, saksofon, gitara, flet, perkusja, trąbka, akordeon; 2. Kandydaci albo rodzice (prawni opiekunowie) niepełnoletniego kandydata, składają w sekretariacie WNIOSEK o przyjęcie do Szkoły w terminie od 1 marca do 20 maja. Wniosek składany jest na specjalnym druku. 3. Do wniosku należy dołączyć: 1) opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o psychofizycznej dojrzałości dziecka do podjęcia nauki szkolnej - w przypadku dziecka, które w danym roku kalendarzowym kończy 5 lat 2) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole muzycznej. 3)  dokumenty dotyczące wcześniejszego kształcenia muzycznego, 4. Dokładne terminy egzaminów lub badania przydatności kandydatów rokrocznie ustala Dyrektor Szkoły. 5. Dyrektor Szkoły na podstawie wyniku kwalifikującego podejmuje decyzję o przyjęciu kandydata do Szkoły. 6. Dyrektor Szkoły może przyjąć kandydata na inny instrument niż wskazany we wniosku uwzględniając propozycje komisji, predyspozycje kandydata oraz wyniki badania przydatności. 7. Dyrektor Szkoły ogłasza listę kandydatów przyjętych do Szkoły w terminie do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 8. Kandydaci, którzy nie spełniają wymagań kwalifikacyjnych, nie załączyli do wniosku wymaganych dokumentów lub nie stawili się w wyznaczonym terminie odpowiednio na badanie przydatności lub egzamin kwalifikacyjny (bez względu na przyczynę), nie kwalifikują się do nauki w Szkole w danym roku szkolnym. 9. Kandydaci, którzy w danym roku szkolnym zostali zakwalifikowani do nauki w Szkole i nie zostali przyjęci z braku miejsc, mogą ubiegać się o przyjęcie do Szkoły w roku następnym, przystępując ponownie do badania przydatności. ZAKRES BADANIA PRZYDATNOŚCI DLA KANDYDATÓW DO KLASY PIERWSZEJ PSM I stopnia (cykl 6 – letni, cykl 4 – letni) 1. Dla kandydatów do PSM I st. przeprowadza się badanie przydatności, polegające na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych (słuch melodyczny i harmoniczny, pamięć muzyczna, poczucie rytmu) i predyspozycji do nauki gry na wybranym instrumencie. 2. Zakres badania przydatności kandydata obejmuje niżej wymienione zadania: 1) powtórzenie głosem zagranych na fortepianie pojedynczych dźwięków, 2) usłyszenie wyższego dźwięku spośród dwóch zagranych na fortepianie 3) powtórzenie głosem zagranych na fortepianie krótkich melodii, 4) określenie ile dźwięków zagranych jednocześnie słychać ( jeden, dwa, trzy, dużo), 5) usłyszenie różnicy w dwóch zagranych akordach (drugi akord może być dokładną powtórką pierwszego), 6) powtórzenie klaskaniem prostych rytmów. 7) zaśpiewanie piosenki (nieobowiązkowo). 3. Kandydaci posiadający umiejętność gry na instrumencie mogą wykonać przygotowany program w ramach badania przydatności. Pobierz Wniosek o przyjęcie do szkoły ZAKRES EGZAMINU KWALIFIKACYJNEGO DLA KANDYDATÓW DO KLASY WYŻSZEJ NIŻ PIERWSZA 1. Dopuszcza się możliwość ubiegania się kandydata o przyjęcie do Szkoły do klasy wyższej niż pierwsza. 2. Dla kandydata, o którym mowa w ust. 1, przeprowadza się egzamin kwalifikacyjny, który ma na celu sprawdzenie, czy predyspozycje i poziom umiejętności kandydata odpowiadają programowi klasy, do której kandydat ma być przyjęty. 1) kandydat zdaje egzaminy kwalifikacyjne z pełnego zakresu materiału nauczania przedmiotów klasy programowo niższej niż klasa, do której ma być przyjęty, 2) wykaz przedmiotów egzaminacyjnych: egzamin klasyfikacyjny